Vánoce 2023 Silvestr 2023/2024

Všeobecné podmínky - ubytovací řád

 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky ubytování či rezervace termínu elektronicky, s čímž objednatel projevuje souhlas uhrazením zálohy. Úhradou zálohy na ubytování, ale i podpisem ubytovací smlouvy při nástupu, stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.
 3. Nástup do objektu pro ubytování v termínech od 28. červena 2020 do 30. srpna 2020 (dále jen v sezoně) je možný neděle od 15:00 do 17:00 hodin, vystěhování pak následující neděli do 10:00 hodin (není-li dohodnuto jinak). Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt v uklizeném stavu. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu, zaznačeny stavy el. hodin a podepsány požadované dokumenty. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce pro vyplnění knihy hostů. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu, převezme zpět klíče od objektu a bude podepsán předávací protokol se zaznačeným stavem el. hodin.
 4. Objekt (chalupa) je určen pro ubytování osob v maximálním počtu dle ubytovací smlouvy. Chatka na přilehlém pozemku slouží pouze k úschově jízdních kol a jejich příslušenství.
 5. Cena pronájmu je stanovena dle sezony aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách www.chalupa-k-pronajmu.cz. Pro potvrzení rezervace je nutné do sedmi dní od zaslání pokynu k platbě složit zálohu ve výši poloviny ceny na účet pronajímatele. Nebude-li platba provedena, rezervace bude zrušena. Do sedmi dnů před zahájením pobytu musí být na účet pronajímatele složena druhá polovina nájemného spolu s vratnou kaucí 2500 Kč a rekreačními poplatky pro obec. Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu smluvní vztah zaniká a pronajímatel je oprávněn ho nabízet k dalšímu pronájmu. Cena spotřebované elektřiny se hradí zápočtem vůči vratné kauci.
 6. Zrušení pobytu ze strany nájemce - Storno poplatek:
  40-31 dnů před nástupem na pobyt 20 % z celkové ceny
  30-21 dnů před nástupem na pobyt 30 % z celkové ceny
  20-11 dnů před nástupem na pobyt 50 % z celkové ceny
  10 a méně dnů před nástupem na pobyt 75 % z celkové ceny
  Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, porucha objektu, ...) budou do sedmi dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli.
 7. Povinnosti nájemce:
  1. řídit se všeobecnými podmínkami - ubytovacím řádem pronajímatele, což potvzuje podepsáním ubytovací smlouvy
  2. obeznámit se s obsluhou objektu
  3. vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení
  4. dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, ...
  5. nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 1000 Kč)
  6. povinností osobního předání rekreačního objektu po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebrání objektu
  7. povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby dle elektroměru
  8. nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný ubytovací smlouvou, v opačném případě je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč / osobu / noc
  9. nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo uvedené v předávacím protokolu
  10. v objektu je přísný zákaz kouření
  11. na pozemku pronajímaném spolu s objektem je zakázáno umisťovat stany
  12. nájemce bere na vědomí, že objekt kromě chatky není určen k uschovávání jízdních kol a pronajímatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození
  13. nájemce se zavazuje udržovat aktuální ubytovací knihu a doplňovat do ní případné návštěvy, pokud přespí jednu či více nocí a zároveň také bere nájemce na vědomí, že návštěvy mohou být ubytovány jen do počtu limitu lůžek chalupy nebo objednaných přistýlek
 8. Povinnost pronajímatele:
  1. umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
  2. pronajímatel je povinen poskytnout vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, je-li to v jeho moci. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.
 9. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
 10. Ubytování zvířat, včetně psů malé rasy, není povoleno.

Odesláním rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito podmínkami obeznámen a zavazuje se je respektovat.

Bankovní spojení: účet č. 2500059219 / 2010, vedený u Fio banka, a.s.
IBAN CZ4620100000002500059219
SWIFT kód BIC FIOBCZPPXXX

 
Design downloaded from free website templates.