Vánoce 2023 Silvestr 2023/2024

Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb

Ubytovatel: Caha Vladimír, Vitorazská 546, 378 33 Nová Bystřice
IČO: 45029679
Bankovní spojení: účet č. 2500059219 / 2010, vedený u Fio banka, a.s.
IBAN CZ4620100000002500059219
SWIFT kód BIC FIOBCZPPXXX
(dále jen "ubytovatel")

a

jméno a příjmení (firma): ...............................................
datum narození (IČO): ...............................................
bydliště (sídlo): ...............................................

(dále jen "ubytovaný")
uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 51 a § 754 občanského zákoníku v platném znění tuto

Smlouvu o poskytnutí ubytovacích služeb

I.
Předmět smlouvy

Ubytovatel prohlašuje, že poskytne ubytování ve svém soukromém zařízení (chalupě) na adrese Klášter 54, 378 33 Nová Bystřice.
Termín ubytování: od ......... do .........
Počet ubytovaných osob: ...
Seznam ubytovaných osob: uveden v ubytovací knize

II.
Platební podmínky

Ubytovaný se zavazuje, že za poskytnuté služby uvedené v článku č. I., uhradí smluvní cenu, na základě rozpisu počtu ubytovaných a počtu ubytovacích dní, které budou uvedeny na faktuře, příjmovém dokladu či jiném dokladu obsahujícím údaje pro platbu. Ubytovaný se dále zavazuje uhradit smluvenou cenu takto: zálohu v minimální výši 50% z ceny celého pobytu do 7 dnů od potvrzení objednávky (rezervace terímu) a vystavení proforma faktury s údaji k platbě; zbývající částku, včetně kauce, uhradí nejpozději 14 dnů před příjezdem na účet ubytovatele. Doplatek nebo i celou částku je možno uhradit pověřenému pracovníkovi před předáním ubytovacích prostor, pokud celá částka nemohla být poukázána na uvedený bankovní účet, zejména v případě „last minute“ ubytování. V době předání objektu k užívání musí mít ubytovaný uhrazenu vratnou kauci ve výši minimálně 2500,- Kč. Pro úhradu kauce platí stejné podmínky jako pro úhradu doplatku. Faktury ubytovaný obdrží do 14 dnů od připsání platby na účet ubytovatele. Ubytovaný vyjadřuje souhlas, že úhrada spotřebované energie a rekreačního poplatku ve výši 10,- Kč za noc a osobu bude provedena zápočtem vůči vratné kauci. Rekreační poplatek je určen MÚ v Nové Bystřici, který odvede ubytovatel MÚ v řádném termínu. Zbylá část vratné kauce bude odeslána zpět na tentýž účet, ze kterého byla kauce přijata, a to do 14 dnů od ukončení pobytu.

III.
Změna podmínek

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněn navrhnout ubytovanému změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných služeb, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu. Navrhne-li ubytovatel změnu smlouvy, je ubytovaný oprávněn se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. Pokud ubytovaný ve lhůtě určené ubytovatelem, která bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

IV.
Zrušení ubytování

Ubytovaný je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit. Je-li důvodem odstoupení ubytovaného od smlouvy porušení závazku k poskytnutí ubytovacích služeb ze strany ubytovatele nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle čl. III, zavazuje se ubytovatel bez zbytečného odkladu vrátit ubytovanému vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl ubytovaný povinen hradit odstupné.

Ubytovatel je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu ubytování ze závažných provozních důvodů na straně ubytovatele anebo z důvodu porušení závazků ze strany ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování, jestliže ubytovaný v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje a nedodržuje své závazky a povinnosti, specifikované v této smlouvě a všeobecných podmínkách - ubytovacím řádu. Odstoupí-li ubytovatel od smlouvy z důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením, má ubytovaný právo požadovat, aby mu na základě nové smlouvy byl poskytnut jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li ubytovatel schopen takový termín nabídnout. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. Je-li cena služeb u nového termínu ubytování nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, zavazuje se ubytovatel tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit.

Ubytovaný je povinen zaplatit ubytovateli odstupné (storno poplatky), pokud odstoupí od smlouvy z jiných důvodů než které jsou uvedeny v této smlouvě a to dle všeobecných podmínek - ubytovacího řádu.

V.
Převod smlouvy

Před zahájením ubytování je ubytovaný oprávněn využít sjednaných služeb ve prospěch jiné osoby za podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí ubytovateli. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává novým ubytovaným. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb a úhradu nákladů, pokud takové náklady v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

VI.
Ubytovací prostory a povinnosti smluvních stran

Ubytovaný je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na osoby uvedené v článku č.I. této smlouvy ubytované spolu s ubytovaným. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese ubytovaný.

Ubytovatel se zavazuje odevzdat ubytovanému prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovaný se zavazuje předat ubytovateli veškeré údaje o všech ubytovaných osobách pro splnění zákonné povinnosti úhrady pobytových a rekreačních poplatků, zejména data narození, jména a čísla občanských průkazů či pasů a umožnit ubytovateli jejich kontrolu. V případě, že některá ubytovaná osoba nebude přítomna v době předávání objektu, je ubytovaný povinnen předat ubytovateli uvedené údaje nejpozději v den příjezdu dané osoby způsobem, který ubytovatel určí.

Ubytovaný se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele zejména ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený, nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách.

Ubytovaný se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení řádně a včas. V případě dojde-li k poškození nebo zničení inventáře nebo jiného majetku ubytovaným nebo osobami s ním ubytovanými, škodu v plné výši je povinen ubytovaný uhradit ubytovateli nejpozději v den ukončení smlouvy /ubytování/ nebo na základě uzavřené písemné dohody. Při ztrátě klíčů od objektu je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli částku 1.000,- Kč k provedení opatření k výměně zámků.

Ubytovaný je dále povinen

 • uhradit smluvní cenu za ubytování dle platného ceníku
 • zaslat seznam ubytovaných osob (ubytovací knihu) nejpozději do 14 dnů před příjezdem
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu, před ukončením pobytu uvést vše do původního stavu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • při opouštění objektu tento řádně uzamykat a uzavírat všechna okna
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách způsobil
Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele
 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách /stěhovat nábytek apod./
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
 • umožnit ubytování (včetně krátkodobého) jiné osobě než nahlášené
 • ubytovávat či přechovávat v objektu zvířata
 • uvádět adresu jako místo podnikání
 • používat dřevo umístěné na pozemku pro venkovní ohniště či grily
Ubytovaný dále v prostorách objektu nesmí
 • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem
 • kouřit uvnitř celého objektu

Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav objektu.

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Jízdní kola je možné uschovat v chatce. Ubytovatel neručí za případné odcizení jízdního kola / jízdních kol nebo příslušenství uschovaných v této chatce.

Parkování vozidel ubytovaných je umožněno na vlastním přilehlém pozemku. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

VII.
Plnění závazků

Ubytovatel odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy. Nesplní-li ubytovatel své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, ubytovaný může uplatnit své právo u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu ubytování.

VIII.
Závěrečné ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných a oběmi smluvními stranami podepsaných dodatků.

Součástí této smlouvy není pojištění.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběmi smluvními stranami nebo jejím akceptováním a úhrady zálohy smluvní ceny za poskytnuté služby.

V případě nesplnění povinnosti celkové úhrady smluvní ceny nebo nedodržení termínu splatnosti tato smlouva pozbývá platnosti.

V Klášteře dne .........

Ubytovatel: .................................... Ubytovaný: ....................................

 
Design downloaded from free website templates.